Regulamin KPP w Kamieniu Pomorskim - Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Kamieniu Pomorskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Regulamin KPP w Kamieniu Pomorskim

 

R E G U L A M I N
 
KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI
W KAMIENIU POMORSKIM
 
z dnia 5 maja 2009 roku
 
 
 
Na podstawie art.7 ust.4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007r. Nr 43, poz.277 z późn. zm. [1]:)) ustala się, co następuje:
 
 
 
ROZDZIAŁ 1
 
Przepisy ogólne
 
§ 1.
 
 1. Ustala się Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim z siedzibą w Kamieniu Pomorskim przy ulicy Żwirki i Wigury 2, zwany dalej „Regulaminem Komendy”.
 
2. Regulamin Komendy określa:
 1. strukturę organizacyjną;
 2. funkcje;
 3. organizację i tryb kierowania;
 4. zadania komórek organizacyjnych.
Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim, zwanej dalej „Komendą”.
 
 

 

§ 2
 
Komenda, jest jednostką organizacyjną Policji, stanowiącą aparat pomocniczy Komendanta Powiatowego Kamieniu Pomorskim, zwanego dalej „Komendantem Powiatowym Policji” .
 
§ 3.
 
Zakres działania Komendy określają przepisy w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.
 
§ 4.
 
1. Wprowadza się podstawowy rozkład czasy służby i pracy w Komendzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7: 30 do 15 : 30.
 
2. Policjanci i pracownicy Komendy są obowiązani potwierdzać obecność w służbie albo pracy własnoręcznym podpisem, składanym bezpośrednio przed jej podjęciem w przeznaczonych do tego celu ewidencjach czasu służby i pracy.
 
3. Przerwanie lub przedłużenie czasu służby lub pracy wymaga zgody przełożonego oraz potwierdzenia w ewidencjach czasu służby i pracy.
 
4. Kierownicy komórek organizacyjnych Komendy, o których mowa w § 6 ust. 2, prowadzą ewidencje czasu służby i pracy podległych policjantów i pracowników.
 
5...Pobyt policjanta lub pracownika w pomieszczeniach Komendy poza wyznaczonym rozkładem czasu służby lub pracy wymaga uzgodnienia z bezpośrednim przełożonym.
 
 
 
 
 
§ 5.
 
Komendant Powiatowy Policji, albo I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 15:30 do 18:00. Jeżeli wskazane dni są wolnymi od służby lub pracy, skargi i wnioski przyjmuje się w najbliższy dzień powszedni.
 
 
ROZDZIAŁ 2
 
Struktura Organizacyjna Komendy
 
§ 6.
 
1. Kierownictwo Komendy stanowią:
 1. Komendant Powiatowy Policji;
 2. I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji.
 
2. W skład Komendy wchodzą następujące komórki organizacyjne:
 
a) Wydział Kryminalny
b) Wydział Prewencji
c) Wydział Ruchu Drogowego
d) Zespół Kadr i Szkolenia
e) Zespół d.s Ochrony Informacji Niejawnych
f) Zespół d.s Łączności i Informatyki
g) Zespół Administracyjno – Gospodarczy
h) Zespół Prezydialny
i) Jednoosobowe Stanowisko d.s Prasowo – Informacyjnych
j) Komisariat Policji Międzyzdroje
k) Komisariat Policji Wolin
 
 
 
 
 
ROZDZIAŁ 3
 
Organizacja Kierowania w Komendzie
 
§ 7.
 
Komendą kieruje Komendant Powiatowy Policji przy pomocy I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji i kierowników komórek organizacyjnych Komendy oraz policjantów lub pracowników wyznaczonych do koordynowania realizacji zespołów, a także bezpośrednio podległych policjantów lub pracowników.
 
§ 8.
 
Komendant Powiatowy Policji:
 
 1. określa zakresy zadań na stanowiskach I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji, kierowników komórek organizacyjnych Komendy, o których mowa § 6 ust.2, a także zakresy zadań bezpośrednio podległych policjantów i pracowników,
 
 1. sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:
  1. Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego,
  2. Jednoosobowego Stanowiska do spraw Informacyjno – Prasowych,
  3. Zespołu Kadr i Szkolenia,
  4. Zespołu Prezydialnego,
  5. Zespołu Administracyjno – Gospodarczego,
  6. Zespołu do spraw Ochrony Informacji Niejawnych,
  7. Zespołu do spraw Łączności i Informatyki;
 
 1. wykonuje określone w odrębnych przepisach uprawnienia i obowiązki przełożonego w stosunku do podległych policjantów i pracowników;
 
 1. reprezentuje Komendę wobec organów administracji publicznej i innych instytucji oraz organizacji społecznych i obywateli;
 
 1. reprezentuje Komendę wobec kierowników innych jednostek organizacyjnych Policji.
 
§ 9.
 
1. Komendant Powiatowy Policji może upoważnić podległych policjantów i pracowników do podejmowania w jego imieniu decyzji lub wykonywania czynności w określonych sprawach.
2. Komendant Powiatowy Policji może powoływać nieetatowe zespoły realizujące zlecone przez niego zadania oraz wyznaczać podległych policjantów lub pracowników do kierowania tymi zespołami.
 
§ 10.
1. Komendanta Powiatowego Policji podczas jego nieobecności zastępuje I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji.
 
2. Zakres zastępstwa, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wykonywanie wszystkich funkcji Komendanta Powiatowego Policji, chyba że Komendant Powiatowy Policji postanowi inaczej.
 
 1. I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji podczas jego nieobecności zastępuje wyznaczony przez Komendanta Powiatowego Policji kierownik komórki organizacyjnej Komendy.
 
§ 11.
 
 1. Komórką organizacyjną Komendy, zwaną dalej „komórką” kieruje jej kierownik przy pomocy zastępcy, kierowników podległych komórek oraz bezpośrednio podległych policjantów lub pracowników.
 2. Kierownik komórki może upoważnić poszczególnych policjantów lub pracowników do podejmowania w jego imieniu decyzji w określonych sprawach, z wyjątkiem decyzji i czynności, o których mowa w § 9 ust. 1.
 3. Kierownik komórki może powoływać nieetatowe zespoły realizujące określone przez niego zadania oraz wyznaczać podległych policjantów lub pracowników do kierowania tymi zespołami.
 4. Kierownik komórki może zlecać podległym policjantom lub pracownikom wykonywanie zadań, w określonym przez niego zakresie, innych niż ustalone w karcie opisu stanowiska pracy.
 5. Kierownika komórki zastępuje w czasie jego nieobecności jego zastępca albo wyznaczony przez niego inny podległy policjant lub pracownik.
 6. Zastępowanie kierownika komórki obejmuje wykonywanie zadań, o których mowa w Regulaminie Komendy, chyba że kierownik komórki określi inny zakres zastępstwa.
 
§ 12.
 
1. Kierownik komórki sporządza szczegółowy zakres zadań podległej komórki podlegający zatwierdzeniu przez Komendanta Powiatowego Policji.
 
2. Zakres zadań kierownika komórki i jego zastępców ustala Komendant Miejski Policji, podpisując sporządzone przez kierownika komórki karty opisu stanowisk pracy
 
3. Kierownik komórki ustala zakres zadań kierowników podległych komórek oraz podległych policjantów i pracowników, sporządzając i podpisując karty opisu stanowisk pracy.
 
4. Kierownik komórki zapoznaje podległych policjantów i pracowników z kartami opisu stanowisk pracy bezpośrednio przed podjęciem przez te osoby służby albo pracy na wyznaczonym stanowisku.
 
5. Karty opisu stanowisk pracy, o których mowa w ust. 2 – 4 sporządza się w trybie i na zasadach określonych w przepisach w sprawie szczegółowych zasad organizacji zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.
 
6. Kierownik komórki sporządza, przedkłada do zatwierdzenia i zapoznaje z opisami stanowisk pracy podległych urzędników i pracowników, zatrudnionych na podstawie przepisów o służbie cywilnej.
 
7. Opisy stanowisk pracy, o których mowa w ust. 6, sporządza się na podstawie przepisów o służbie cywilnej
 
§ 13.
 
Kierownik komórki jest obowiązany niezwłocznie zaktualizować szczegółowy zakres zadań podległej komórki oraz karty opisu stanowisk pracy i opisy stanowisk pracy w przypadku zmiany zakresów zadań, o których mowa § 14 – 22.
 
 
ROZDZIAŁ 4
 
Zadania komórek organizacyjnych Komendy
 
§ 14.
 
Do zadań Wydziału Kryminalnego należy:
 
1) rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw i wykroczeń;
2) tworzenie niezbędnych warunków do ujawniania przestępstw i ścigania ich sprawców;
3) organizacja i prowadzenie poszukiwań osób, a także identyfikacja NN osób i zwłok;
4) przeciwdziałanie popełnianiu przestępstw, ustalanie i zatrzymywanie ich sprawców, ujawnianie i zabezpieczanie materiału dowodowego dla potrzeb postępowań przygotowawczych;
5).organizowanie, koordynowanie, wykonywanie i nadzorowanie działalności dochodzeniowo-śledczej oraz operacyjno-rozpoznawczej;
6) współdziałanie z innymi pionami Komendy i innymi jednostkami Policji w zakresie ujawniania, ścigania i zwalczania przestępczości gospodarczej;
7) sprawowanie nadzoru nad prawidłowością postępowania z dowodami rzeczowymi, ich magazynowania i likwidacji;
8) obsługa kryminalistyczna miejsca zdarzenia;
9) utrzymywanie stałych kontaktów z prokuraturą w ramach prowadzonych postępowań przygotowawczych;
10) prowadzenie szkoleń dla policjantów.
 
§15.
 
Do zadań Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego należy:
 
1) opracowanie taktyki i metod działania, oceniania i nadzorowania skuteczności podejmowanych przedsięwzięć w zakresie wykonywania służby patrolowej i obchodowej oraz funkcjonowania pogotowia patrolowo-interwencyjnego;
2) zapobieganie i ujawnianie zjawisk kryminogennych oraz wypracowanie form i metod ich ograniczenia;
3) analiza społecznej oceny skuteczności działań Policji i wypracowywanie wniosków korygujących;
4) prowadzenie ciągłego rozpoznania rejonów służbowych pod względem osobowym, terenowym i obiektowym pod kątem zjawisk i zdarzeń wywierających ujemny wpływ na stan poczucia bezpieczeństwa i porządku publicznego;
5) organizowanie i inspirowanie działań o charakterze prewencyjnym;
6).zapewnienie mieszkańcom rejonów służbowych możliwości sygnalizowania lub zgłaszania Policji o zdarzeniach i sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia albo porządku publicznego;
7) wykonywanie, nadzorowanie i koordynowanie czynności prowadzonych w Komendzie i jednostkach podległych w dziedzinie zapobiegania demoralizacji, patologii społecznej i przestępczości nieletnich oraz procedur wynikających z „Niebieskiej Karty”;
8) obsługa sądów w zakresie postępowań o wykroczenia;
9) organizowanie i propagowanie działań w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku ruchu na drogach publicznych, zapobieganie przestępstwom, wykroczeniom i wypadkom drogowym oraz kierowania ruchem i jego kontrolą;
10) nadzór nad funkcjonowaniem zespołu dzielnicowych;
11) ochrona bezpieczeństwa i porządku podczas innych uroczystości i zawodów sportowych odbywających się w miejscach publicznych i na drogach;
12) udzielenie niezbędnej pomocy lub asysty przedstawicielom innych uprawnionych organów,
13) prowadzenie prac planistycznych i obronnych Komendy;
14).przygotowywanie planów do działań dostosowawczych do poszczególnych potencjalnych stanów zagrożenia i sytuacji kryzysowych;
15) wykonywanie ustawowych obowiązków Policji wobec straży miejskich i granicznych oraz innych formacji ochronnych;
16).kształtowanie polityki represyjnej i pozarepresyjnej, prawidłowej reakcji na wykroczenia oraz praworządnego i kulturalnego postępowania policjantów w stosunku do obywateli;
17) rejestracja i nadzór nad realizacją środka zapobiegawczego w postaci dozoru Policji;
18).prowadzenie gospodarki magazynowo-depozytowej związanej z obrotem dowodów rzeczowych.
 
§ 16.
 
Do zadań Posterunku Policji w Dziwnowie i Golczewie należy:
 
1) realizowanie zadań służby prewencyjnej, a w szczególności:
a) przeciwdziałanie popełnianiu przestępstw i wykroczeń w miejscach publicznych,
b) ujawnianie, zapobieganie i zwalczanie zjawisk patologii społecznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,
c) kreowanie w społecznościach lokalnych pozytywnego wizerunku Policji oraz podejmowanych przez Policję działań na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego
2) ujawnianie przestępstw i wykroczeń oraz wykrywanie ich sprawców;
3) realizowanie zadań administracyjno-porządkowych;
4) współdziałanie z samorządem terytorialnym oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 
§ 17.
 
Do zadań Jednoosobowego Stanowiska do spraw Prasowo - Informacyjnych należy:
 
1) wykonywanie działalności prasowo-informacyjnej.
2) realizowanie zadań z zakresu komunikacji wewnętrznej.
3) współpraca z samorządami i organizacjami pozarządowymi w zakresie promowania
bezpieczeństwa i porządku publicznego.
4) współdziałanie z organami administracji publicznej, szkołami, organizacjami społecznymi oraz mediami w zakresie edukacji, profilaktyki wychowawczej i prewencji kryminalnej.
5) tworzenie, współtworzenie oraz współuczestniczenie w realizacji programów prewencji kryminalnej.
6) współuczestniczenie w badaniach społecznych prowadzonych na potrzeby właściwej komendy wojewódzkiej Policji i innych jednostek organizacyjnych Policji.
 
§ 18.
 
Do zadań Zespołu Kadr i Szkolenia należy:
 
1) kształtowanie polityki kadrowej;
2) obsługa kadrowa Komendy;
3) prowadzenie prac organizacyjno-etatowych;
4) prowadzenie ewidencji etatowej i kadrowej;
5) zabezpieczenie rezerw osobowych;
6) rozpoznanie potrzeb, planowanie przedsięwzięć szkoleniowych, nadzór nad ich realizacją oraz realizacja sprawdzianów w tym zakresie;
7) organizowanie szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego;
8) prowadzenie okresowych kontroli sprawności fizycznej i strzeleckiej policjantów i sprawowanie nadzoru w tym zakresie;
9) współpraca z Wydziałem Kadr KWP w Szczecinie w zakresie zleconym przez
Komendanta Powiatowego Policji;
10) prowadzenie rejestru skargowego.
 
§ 19.
 
Do zadań Zespołu Prezydialnego należy:
 
1) prowadzenie rejestrów poczty wychodzącej i przychodzącej;
2) odbiór i dostarczanie poczty do takich instytucji jak: Prokuratura, Sąd i Poczta i in.;
3) w razie potrzeby korygowanie i przepisywanie pism wychodzących z Komendy
Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim;
4) koordynowanie obiegu dokumentacji i informacji w Komendzie;
5) prowadzi na bieżąco dziennik korespondencyjny, książkę kontroli spraw przydzielonych policjantom, zeszyt do zapisu rozliczenia, skorowidz alfabetyczny i inne;
6) prowadzi książkę przyjęć interesantów w sprawie uwag i wniosków dotyczących funkcjonariuszy;
7) prowadzi rejestr skarg i przyjęć interesantów w ramach skarg i wniosków;
8) kompletuje i przekazuje archiwistce dokumentację zakwalifikowaną jako materiały archiwalne.
 
§ 20.
 
Do zadań Zespołu Administracyjno - Gospodarczego należy:
 
1) w zakresie gospodarki finansowej:
a) realizacja wydatków budżetowych w formie akredytywy,
b) obsługa ubezpieczeń grupowych,
c) realizacja uposażeń, wynagrodzeń i innych należności,
d) weryfikacja merytoryczna i formalna dokumentacji finansowej w zakresie wydatków procesowych,
2) nadzór nad gospodarką transportową i szkodową:
a) eksploatacja i garażowanie pojazdów,
b) prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej pojazdów,
c) rozliczanie i ewidencja obrotów MPiS,
d) realizacja procedur związanych z likwidacją szkód,
e) planowanie obsługi okresowej,
3) nadzór nad gospodarką zaopatrzeniową;
a) prowadzenie ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych,
b) administrowanie budynkami,
c) wydawanie decyzji gospodarki mieszkaniowej,
d) zapewnienie niezbędnego zaopatrzenia technicznego i logistycznego na potrzeby Komendy oraz jej komórek i jednostek podległych.
4) nadzór nad Zespołem ds. Łączności i Informatyki.
 
§ 21.
 
Do działań Zespołu do spraw Łączności i Informatyki należy:
 
1) organizacja oraz utrzymanie sprawności technicznej urządzeń i systemów łączności w Komendzie i jednostkach podległych;
2) dokonywanie zabiegów konserwacyjnych, napraw oraz okresowego sprawdzania parametrów urządzeń łączności i informatyki w Komendzie i jednostkach podległych;
3) prowadzenie ewidencji ilościowej sprzętu i materiałów łączności i informatyki;
4) wykonywania zadań wynikających z przestrzegania przepisów bhp i ppoż.,;
5) prowadzenie całościowej obsługi informatycznej na potrzeby Komendy;
6) koordynacja sprawców przestępstw na podstawie danych informatycznych;
7) bieżąca aktualizacja danych będących przedmiotem obsługi systemu informatycznego;
8) prowadzenie stałego nadzoru nad pracą terminali Komendy pod względem przestrzegania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm./.
§ 22.
 
Do działań Zespołu do spraw Ochrony Informacji Niejawnych należy:
 
1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych;
2) ochrona systemów i sieci teleinformatycznych;
3) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ich ochronie.
4) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;
5) opracowywanie planu ochrony Komendy, Komisariatu Policji Międzyzdroje, Komisariatu Policji Wolin i nadzorowanie jego realizacji;
6) szkolenie policjantów i pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;
7) prowadzenie postępowań sprawdzających i wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa
policjantom, pracownikom oraz kandydatom do służby i pracy w Policji;
8) współpraca ze służbami ochrony Państwa w zakresie przewidzianym ustawą o ochronie informacji niejawnych.
 
§ 23.
 
Komendant Powiatowy Policji może na czas określony lub w związku z konkretną sprawą zlecić kierownikom komórek Komendy wykonywanie innych zadań niż określone w §§ 14 -22.
 
ROZDZIAŁ 6
 
Przepisy przejściowe i końcowe
 
§ 24.
Kierownicy komórek Komendy w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie Regulaminu określą szczegółowe zakresy zadań podległych komórek i sporządzą karty opisu stanowisk pracy i opisy stanowisk pracy, o których mowa w § 12, dla poszczególnych stanowisk służbowych.
 
§ 25.
 
Kierownicy komórek Komendy są obowiązani niezwłocznie zapoznać podległych policjantów i pracowników z Regulaminem Komendy.
 
§ 26.
 
Traci moc Regulamin Organizacyjny Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim z dnia 4 lipca 2008 roku wraz z aneksami.
§ 27.
 
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 25 lutego 2009 roku.
 
 
[1]:) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007r. Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz.818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170, z 2008r. Nr 86, poz. 521, Nr 171, poz. 1065, Nr 237, poz.1651 oraz z 2009r. Nr 22, poz.120
 

Metryczka

Data publikacji 04.01.2016
Data modyfikacji 04.01.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Kamieniu Pomorskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Robert Ciemniewski
Osoba udostępniająca informację:
Robert Ciemniewski
Osoba modyfikująca informację:
Robert Ciemniewski
do góry