Ochrona Danych Osobowych

OBOWIAZEK INFORMACYJNY WOBEC OSÓB INTERESANTÓW KPP W KAMIENIU POMORSKIM ORAZ JEDNOSTKACH PODLEGŁYCH

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

Poniżej znajduje się informacja wskazująca w jaki sposób Komendant Powiatowy Policji
w Kamieniu Pomorskim przetwarza Pani/Pana dane osobowe:

1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Komendant Powiatowy Policji w Kamieniu
    Pomorskim z siedzibą w Kamieniu Pomorskim, przy ul. Żwirki i Wigury 2.
2. Dane kontaktowe Administratora bezpieczeństwa informacji:
     Aleksandra Malitowska
     Tel. (0-91) 3825519
     e-mail: iod.kpp.kamien@sc.policja.gov.pl
3. Dane osobowe, zwane dalej „danymi”, będą przetwarzane w celu wykonania obowiązku
    prawnego - zapewnienia bezpieczeństwa informacji niejawnych przetwarzanych na terenie
    obiektu KPP w Kamieniu Pomorskim oraz jednostek podległych - na podstawie art. 45 i 46
    ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. 2018 poz. 412)
4. Dane nie będą przekazywane odbiorcom, o których mowa w art. 4 pkt 9 RODO1.
5. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego bądź organizacji międzynarodowych.
6. Dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim będą
     przechowywane jedynie przez okres na jaki pozwalają przepisy prawa w zakresie
     realizowanych zadań przez Komendanta Powiatowego Policji w Kamieniu Pomorskim na
     podstawie: ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz Dyrektywy
     Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
     osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do
     celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych,
     wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego
     przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW;
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia żądania od administratora dostępu do przekazanych
    danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
8. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz żądania przenoszenia danych;
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku
      z przetwarzaniem danych.
10. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak odmowa ich podania spowoduje
      odmowę udzielenia zgody na wejście Pana/Pani na teren obiektu.
11. Dane nie podlegają automatycznemu przetwarzaniu oraz profilowaniu.
      1 RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
      w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
     danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 k

Metryczka

Data publikacji 30.05.2018
Data modyfikacji 30.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Kamieniu Pomorskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Robert Ciemniewski
Osoba udostępniająca informację:
Robert Ciemniewski
Osoba modyfikująca informację:
Robert Ciemniewski
do góry